Privacyverklaring HAIR 2000

Hair 2000, gevestigd aan Vlotlaan 604 2681TX Monster, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

A. de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Hair 2000 Hij is te bereiken via
anja @ hair2000.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Hair 2000 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
- Klantenkaart met gegevens van onderandere haar / model / wassen / kniptechniek etc.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Hair 2000 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Hair 2000 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Hair 2000 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hair 2000) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hair 2000 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Zolang je diensten van Hair 2000 afneemt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
- Contact gegevens
- Knip/model gegevens
– Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden:
Hair 2000 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Hair 2000 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken: Hair 2000 maakt geen gebruik van cookies op haar website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. Geen zorgen dus!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hair 2000 en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar anja @ hair2000.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek .

Hair 2000 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hair2000 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande informatie.


Anja de vries   anja @ hair2000.nl
Vlotlaan610
2681tx Monster
0641558683
Aangesloten bij kappersbond